ВИК-П Панагюрище


 • 2017

  15

  Септември

   

  Поради настъпилото продължително засушаване през месеците август и септември 2017 година, довело до силно намаляване дебита на откритите водоизточници, захранващи речните водохващания и дренажни системи, водоснабдяващи населените места на община Панагюрище и невъзможността за водоподаване поради множество аварии на магистралния водопровод се стигна до остър недостиг на вода за питейно-битови нужди.

  Основното водоснабдяване на община Панагюрище за периода на засушаването до 13.09.2017 година се извършваше чрез магистрален водопровод село Злокучене. Същият е крайно амортизиран, с множество течове по трасето и постоянни аварии, поради което по него не достига необходимото количество вода до град Панагюрище и околните села.

  През последните 3 дни вследствие на множеството тежки аварии  - 4 броя, а за последните 10 дни – общо 16 аварии, по магистралния водопровод е невъзможно подаването на вода към община Панагюрище.

  Предвид гореизложеното и с цел недопускане на рискове за здравето и живота на жителите на община Панагюрище и необходимостта от провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи на централния водопровод, със Заповед № 564/ 15.09.2017 година на кмета на община Панагюрище е обявено бедствено положение за населените места от община Панагюрище - град Панагюрище, село Бъта, село Баня, село Оборище, село Елшица, село Левски, село Поибрене и село Попинци.

  Срокът на действие на бедственото положение е 11:00 часа на 21.09.2017 година.

  За овладяване на бедствието ще бъдат предприети следните мерки:

  - Авариен ремонт на магистрален водопровод от село Злокучене в участъка от т. 39 по посока ОШ „Бошуля” с дължина 1 км. и от т. 40 по посока ПС ІІІ подем – 1 км.

  - До нормализиране на водоснабдяването с питейна вода на населените места в общината ще се доставя вода от магистралния водопровод /при наличие на вода/, от откритите водоизточници, а при невъзможност и чрез водоноски.

  За преодоляване на кризисната ситуация е сформиран щаб за координация на извършваните неотложни аварийно-възстановителни работи.

  Кметът на община Панагюрище г-н Никола Белишки призовава всички жители на община Панагюрище да проявят търпение и разбиране и заедно да преодолеем тази кризисна ситуация.

  Заповед № 564/ 15.09.2017 година на кмета на община Панагюрище

 • 2014

  05

  Септември

   

  Уважаеми клиенти,

  В секцията Бланки и Документи на сайта на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-П” ЕООД, гр.ПАНАГЮРИЩЕ са публикувани новите Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор утвърдени от ДКЕВР с Решение № ОУ-09 от 11.08.2014 г.

 • 2013

  01

  Ноември

   

  УВАЖАЕМИ АБОНАТИ НА "В и К - П" ЕООД,

  Във връзка с извършените промени в "Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите на ВиК оператор "Водоснабдаване и канализация - П" ЕООД гр. Панагюрище Ви УВЕДОМЯВАМЕ, че:

  I. чл. 23, ал. 5 се променя, от

  СТАРО ... При липса на индивидуални водомери или неизправни такива, месечното количество изразходвана питейна вода се определя както следва:

  1. по 6 куб. м. при топлофицирано жилище и по 5 куб. м. при нетоплофицирано жилище за всеки обитател;
  2. по 0.15 куб. м. на кв. м. обработваема площ;
  3. по 0.1 куб. м. за всеки куб. м. застроен обем сграда за сезонно ползване ( вила, бунгало и др. жилища и офиси, в кито няма постоянен обитател);
  4. по 0.5 куб. м. за всеки куб. м. застроен обем на сграда - за сгради в строеж;

  НОВО

  чл. 23, ал. 5 гласи ... При липса на индивидуални водомери, месечното количество изразходвана питейна вода се определя както следва:

  1. по 6 куб. м. при топлофицирано жилище и по 5 куб. м. при нетоплофицирано жилище за всеки обитател;
  2. по 0.15 куб. м. на кв. м. обработваема площ;
  3. по 0.1 куб. м. за всеки куб. м. застроен обем сграда за сезонно ползване ( вила, бунгало и др. жилища и офиси, в кито няма постоянен обитател);
  4. по 0.5 куб. м. за всеки куб. м. застроен обем на сграда - за сгради в строеж;

  II. чл. 32, ал. 2 текстът "Подаването на възражение не освобождава потребителя от задължението му да заплати сумата по платежния документ в установения срок",  се премахва от"Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите на ВиК оператор "Водоснабдаване и канализация - П" ЕООД гр. Панагюрище.